top of page

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.femancipationeshop.eu. Obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.femancipationeshop.eu. Provozovatelem internetového obchodu www.femancipationeshop.eu je zapsaný spolek Femancipation z.s., se sídlem Vlašská 364/2, Malá Strana, Praha 1, 11800, identifikační číslo: 26991195, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze se spisovou značkou L 15500/MSPH, tel: 774 950 225, e-mail: isabela.loukamosaic@gmail.com

 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 • Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 • Provozovatel internetového obchodu www.femancipationeshop.eu není plátcem DPH(ceny zboží jsou uvedeny s DPH)

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.femancipationeshop.eu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

 • Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.femancipationeshop.eu nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

 • Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

 • Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

 • Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 • Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal

 • Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který slouží jako daňový doklad.

 • Účtenka vystavená prodávajícím podle zákona o evidenci tržeb bude zákazníkovi zaslána na emailovou adresu uvedenou při registraci.

 • Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli internetovým obchodem www.femancipationeshop.eu činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele.

 • Internetový obchod www.femancipationeshop.eu je dále oprávněn zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou.

 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.femancipationeshop.eu.

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

 • V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 • Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit

 1. u dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 2. u dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 • Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 2. na odstranění vady opravou věci;

 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;

 4. na odstoupení od smlouvy.

 • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na adrese Femancipation z. s., Vlašská 364/2, Malá Strana, Praha 1, 11800.

 • Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy isabela.loukamosaic@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

 • Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 23. 11. 2020.

 

Reklamační řád a vrácení výrobků

 • Výrobky obdržené na základě objednávek mohou být vráceny bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zásilky. Vracené nebo reklamované výrobky mohou být zasílány na adresu:
  Vlašská 364/2, Malá Strana, Praha 1, 11800 a to na vlastní náklady zákazníka.

 • Vrácený výrobek musí být zaslán nepoškozený v originálním obalu s původním dokladem o prodeji – účtenka, faktura.

 • Femancipation z.s. odpovídá kupujícímu za to, že jím prodaný výrobek má v době, kdy ho kupující převzal, vlastnosti, které prodávající uvádí na obale výrobku. Dále prodávající odpovídá za to, že se prodaný výrobek hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo který je pro daný výrobek obvyklý, a za jeho odpovídající množství. Výrobek musí být bez zjevných vad a musí odpovídat všem příslušným zákonným požadavkům.

 • Prodávající odpovídá za skryté vady, které má výrobek při jeho převzetí kupujícím a za vady, které prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 • Prodávající neodpovídá za případné vady výrobku, které vzniknou v zákonné době v důsledku opotřebení nebo jeho nesprávného používání.

 • V případě uplatnění reklamace je nutné zaslat zpět výrobek spolu s dokladem o prodeji a popisem vady.

 • V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na výměnu vadného výrobku za bezvadné anebo právo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jakou formu si zvolil při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 • Výrobky nelze zasílat zpět na dobírku. Takto zaslané výrobky nebudou převzaty. Peníze za vrácené zboží či za zboží oprávněně reklamované budou zákazníkům vráceny bez prodlev na sdělený bankovní účet.

 • Informace o průběhu reklamace jsou zasílané formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou v objednávce reklamovaného zboží. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci, prodávající po obdržení reklamace a reklamovaného zboží informuje kupujícího o průběhu vybavení jeho reklamace.

 

Pro Odstoupení od smlouvy je nutné dodržet zákonnou lhůtu pro odstoupení a to do 14 dnů od převzetí objednávky (zboží). Pro vrácení zboží kontaktujte e-shop na emailu isabela.loukamosaic@gmail.com.

bottom of page